I (nepārtrauktā) projektu iesniegšanas kārta

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros.
  • Kārta atvērta no 2016.gada 9.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Tiklīdz kādā no rīcībām tiek sasniegta 80% apguve, tā projektu pieņemšana tiek pārtraukta. Projektu iesniegšanas mēnesis noslēdzas kārtējā mēneša 9.datumā un projekti tiek izvērtēti nākošā mēneša laikā.
  • Kārtā izsludinātais kopējais finansējums 535 592,89 EUR.
Šobrīd projektu iesniegumu pieņemšana notiek stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sasniegšanai sekojošā Rīcībā:
Rīcības R3.3. projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš 2018.gada 27.jūlijs.

Kurš var pretendēt

  • Fiziska persona vai uzņēmums ar apgrozījumu līdz 70 000,00 EUR apgrozījumu iepriekšējā noslēgtajā gadā.
  • Uzņēmums, kuram nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes (kalkulators) un kuram plānotajā nozarē nav saistīti uzņēmumi (skaidrojums) .
  • Rīcībā R3.3. projektus var iesniegt arī tie kuri uzsāk saimniecisko darbību.
  • Rīcībā R3.5. projektus var iesniegt tikai saimnieciskās darbības veicēji.

Kur meklēt veidlapas, MK noteikumus?

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ir atrodami apakšpasākumu regulējošie NORMATĪVIE AKTI, VEIDLAPA, iesniedzamo dokumentu PARAUGI, ROKASGRĀMATAS, u.c. noderīga informācija.

Projekta iesniegumu iesniedzot Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), jāizmanto sistēmā pieejamā VEIDLAPA.

Ikvienam pretendentam ir jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienestā (LAD) kā klientam.

Alūksnes lauku partnerības dokumenti

I (nepārtrauktās) kārtas apguve 

Šobrīd projektu pieteikumu pieņemšana ir pārtraukta trīs rīcībās:

  • R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”;
  • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”;
  • R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”;
  • R3.5. "Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana".

Informācija par situāciju uz 07.03.2018.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.
 

 .