Atklātā projektu iesniegumu konkursa 4.kārta

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros.

 • Kārta bija izsludināta no 2019.gada 23.aprīļa līdz 2019.gada 23.maijam. 
 • Kārtas kopējais publiskais finansējums 183 654,88 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM1 "Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana rīcībā:

stratēģiskā mērķa SM2 "Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide" sasniegšanai rīcībā:

Kurš var pretendēt?

Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTU.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams

Kur meklēt veidlapas, MK noteikumus?

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ir atrodami apakšpasākumu regulējošie NORMATĪVIE AKTI, VEIDLAPA, iesniedzamo dokumentu PARAUGI, ROKASGRĀMATAS, u.c. noderīga informācija.

Projekta iesnieguma iesniegšana notiek TIKAI Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), jāizmanto sistēmā pieejamā VEIDLAPA.

Ikvienam pretendentam ir jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienestā (LAD) kā klientam un EPS lietotājam.

Alūksnes lauku partnerības dokumenti

 • Ar Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties sadaļā Stratēģija.
 • Alūksnes lauku partnerības Projektu vērtēšanas komisijas NOLIKUMS.
 • Īpašie nosacījumi, kuri jāņem vērā aizpildot projekta iesniegumu.
 • Rīcības R1.2. pašnovērtējuma Veidlapa.
 • Rīcības R2.1. pašnovērtējuma Veidlapa.
 • Projekta rezultātu uzturēšanas plāna Veidlapa.
02.04.2019. Informatīvā semināra prezentācija.

NOSLĒGTĀS KĀRTAS

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros.

3.kārtas apguve

 • Kārta bija izsludināta no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 22.novembrim
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 308 162,74 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM1 ""Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas rīcības:

 • R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”;
 • R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”.
Informācija par situāciju uz 22.03.2019.

III kārtas apguve

 • Kārta bija izsludināta no 2016.gada 7.novembra līdz 2016.gada 7.decembrim.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 192 813,44 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide” sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas rīcības:

 • R2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana”
 • R2.2. “Publiski pieejama un sabiedrībai nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana”

Informācija par situāciju uz 09.01.2018.

II kārtas apguve

 • Kārta bija izsludināta no 2016.gada 10.oktobra līdz 2016.gada 10.novembrim.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 342 779,45 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas rīcības:

 • R1.1. "Nelielas, kvalitatīvas un mūsdienīgas kultūras infrastruktūras, pakalpojumu un produktu attīstīšana”;
 • R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”;
 • R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”.
Informācija par situāciju uz 09.01.2018.