Kas ir LEADER?

LEADER franču valodā nozīmē - saistītas darbības lauku ekonomikas attīstībai. Šīs pieejas īstenošanai, arī Latvijā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros, tiek plānoti finansu resursi, kas ļauj realizēt lielākus un mazākus projektus lauku un pilsētu (kas iekļaujas šajā pieejā) teritorijās, kas nepieciešami iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai, pakalpojumu attīstībai, vides sakārtošanai un uzņēmējdarbības organizēšanai. LEADER pieeja kopš 2009.gada tiek īstenota visā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" teritorijā, arī Alūksnē.

LEADER vīzija - ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Kādi ir LEADER vietējās attīstības principi

  1. Konkrēta teritorija - aktivitātes notiek mazā, viendabīgā, sociāli vienotā teritorijā.
  2. No apakšas uz augšu - vietējie pieejas īstenotāji izstrādā stratēģiju un izvēlas īstenojamās darbības.
  3. Publiskā un privātā partnerība - VRG (vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība) ir sabalansēta grupa, kas ietver valsts un privātā sektora dalībniekus, kas var mobilizēt visas pieejamās prasmes un resursus.
  4. Jauninājumi - dod VRG elastību ieviešot jaunas idejas un metodes.
  5. Integrācija - starp ekonomisko, sociālo, kultūras un vides jomu, atšķirībā no nozaru pieejas.
  6. Tīklošanās - ļaujot mācīties vienam no otra cilvēkiem, organizācijām un iestādēm vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.
  7. Sadarbība - starp LEADER grupām, piemēram, lai dalītos pieredzē, kas ļauj papildināt vienam otru vai sasniegt kritisko masu.