Stratēģijas Starpposma novērtējums

01.02.2019. tika veikts "Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam" Starpposma novērtējums par sasniegtajiem rezultātiem un apgūto publisko finansējumu līdz 31.12.2018. 

Plānotie attīstības virzieni 2015.-2020.gadam

Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam 2019.gada redakcijā PDF

Vīzija: Alūksnes lauku partnerības teritorija attīstās, balstoties uz vietējiem resursiem un vērtībām, veidojot, inovatīvus risinājumus, kas nodrošina teritorijas konkurētspējīgo priekšrocību izmantošanu.

Stratēģiskie mērķi (SM) un Rīcības (R):

Balstoties uz iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām, Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam analīzi un pašvaldību un plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas attīstībai 2015.-2020.gadā tika izvirzīt trīs Stratēģiskie mērķi un katram Stratēģiskajam mērķim tika noteiktas konkrētas Rīcības.


Rīcības plāns 2015.-2020.gadam 2019.gada redakcijā PDF

Līdz 2018.gada 31.decembrim kopējais projektiem pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – 1 071 185, 78 EUR, tajā skaitā 550 126.29 EUR (51%) uzņēmējdarbības projektiem un 521 059.49 EUR (49%) sabiedriskas nozīmes projektiem. 

2019.gada 4.martā piešķirts papildus publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 560 834,48 EUR, kā arī virssaistību finansējums 80 788,42 EUR aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projektu īstenošanai. No šī finansējuma 461 622,90 EUR novirzīts uzņēmējdarbības projektiem un 180 000,00 EUR sabiedriskas nozīmes projektiem.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.
 

 .